Regulamin konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2019!

Już 25 lutego rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie! 

Prezentujemy Regulamin tegorocznego konkursu wraz z wszystkimi załącznikami, który jest dostępny w zakładce do pobrania. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, a nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwał będzie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

  • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.

Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

  • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.

Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

  • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl.

II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z pięciu miast: Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w zależności od liczby projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku lub Grodzisku Mazowieckim.

Pełne informacje dotyczące konkursu znajdzie się w Regulaminie konkursowym 2019

Zachęcamy do lektury tegorocznego harmonogramu.