Procedury związane z podpisaniem umowy 2015

Przedstawiamy  procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie 2015.

 1. Na podstawie przekazanych danych Operator przygotowuje umowę. Wzory umów dostępne są na stronie www.mazowszelokalnie.pl w zakładce do pobrania.
 2. Przygotowana i podpisana przez Operatora umowa przesyłana jest Wnioskodawcy pocztą na adres wskazany do kontaktu.
 3. Osoby wskazane w umowie, reprezentujące Wnioskodawcę podpisują umowę i odsyłają jeden egzemplarz do Operatora (Fundacja Fundusz Współpracy).
 4. W terminie do 10 dni od daty wpływu umowy do Fundacji, Operator przekazuje środki na rachunek Wnioskodawcy.

O czym należy pamiętać:

 • Operator przesyła wnioskodawcy wszystkie egzemplarze umowy, tzn. dla organizacji pozarządowych będą to dwa egzemplarze, dla grup nieformalnych ze wsparciem organizacji pięć egzemplarzy, a dla grup nieformalnych samodzielnych cztery egzemplarze umowy. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane przez wszystkie osoby wskazane do reprezentacji (strona 2 umowy).
 • Operatorowi należy odesłać tylko jeden podpisany egzemplarz umowy. Pozostałe egzemplarze powinny być przechowywane odpowiednio: jeden egzemplarz w organizacji wspierającej i po jednym egzemplarzu dla każdego członka reprezentacji grupy nieformalnej.
 • Umowy powinny zostać podpisane w sposób czytelny, tzn. jeżeli podpisujący nie posiada pieczęci z imieniem i nazwiskiem należy podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem.
 • Oprócz umowy należy obowiązkowo parafować wszystkie załączniki, tj. zał. 1. fiszka, zał. 2. zasady wykorzystania dotacji oraz zał. 3. kosztorys i karta zmian projektu.
 • W celu bezpieczeństwa, umowę prosimy przesłać listem poleconym lub w inny sposób zapewniający możliwość monitorowania przesyłki. Umowę można również dostarczyć do siedziby Operatora osobiście.
 • Prosimy o odesłanie umowy w załączonej kopercie zwrotnej.

UWAGA:

 • umowy z sygnaturą /GN/ – zaliczka na poczet realizacji projektu zostanie przelana na konto wskazanego członka grupy nieformalnej
 • umowy z sygnaturą /GN_NGO/ – mikrodotacja zostanie przelana na konto organizacji wspierającej