Seminarium w Mławie

 

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie z Starostą Mławskim oraz Burmistrzem Miasta Mława zapraszają na seminarium pt. „Nowe druki dokumentów w zakresie zlecania zadań publicznych”. Skierowane jest ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława oraz Powiatu Mławskiego.

Gdzie i kiedy?

Seminarium odbędzie się 28 października w godzinach 15:00 – 19:30 w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie, Stary Rynek 13.
W ramach seminarium przedstawione zostaną:
1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:
– Wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
– Nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
– Wymogi dotyczące załączników.
3. Umowa realizacji zadania publicznego:
– Umowa stosowana w procedurze konkursowej,
– Umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
– Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
– Przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
– Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
– Procedura zwrotu dotacji,
– Załączniki do umowy.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania:
– Elementy sprawozdania,
– Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
– Złączniki do sprawozdania,
Organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały
Prowadzenie: Artur Gluziński – były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekazywania i rozliczania dotacji na realizację zadań„ publicznych), doświadczony szkoleniowiec, autor publikacji poświęconych współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz ekonomii społecznej.
ZGŁOSZENIA przyjmowane są na adres e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl, lub pod nr tel. 236546433, tel. kom. 604417109 do 26 października– z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i telefonu oraz e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.
Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publiczny.