Jakie organizacje mogą ubiegać się o mikrodotacje?

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z regulaminem o mikrodotacje mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie).
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie.

Podmioty wymienione w tych artykułach mogą być również patronami  dla grup nieformalnych/samopomocowych w ogłaszanym konkursie.

W związku z czym, parafie, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki non profit, jak najbardziej mogą ubiegać się o dofinansowanie lub być patronami dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Ponad to w ścieżce rozwój organizacji podmioty te muszą spełnić warunki:

  • wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji, np. stowarzyszenia zwykłe) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.
  • roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. (suma przychodów wynikająca ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy)
  • mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckieg

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie.