Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2014 ogłoszony!

Operatorzy programu FIO – Mazowsze Lokalnie (Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My) ogłaszają nabór do pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie, w ciągu najbliższych 2 lat zostanie przyznanych ok. 600 mikrodotacji o łącznej wartości ponad 2,1 mln złotych . W 2014 roku środki przeznaczone na konkurs wynoszą 603 000 PLN.

Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

I. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych – członków danej grupy, lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Projekty powinny mieścić się w następujących obszarach:

1. inicjatywy oddolne realizowane dla dobra wspólnego przez mieszkańców, członków społeczności i organizacje pozarządowe.

2. inicjatywy skierowane na rozwój młodych organizacji działających na rzecz  społeczności lokalnych.

II. Terminy i warunki składania wniosków

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 15 lipca do dnia 12 sierpnia 2014 za pomocą generatora on-line.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

III. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

1. ocenę formalną, dokonywaną  w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku, w oparciu o następujące kryteria:

a) Czy wniosek został złożony w terminie?
b) Czy projekt jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie?
c) Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w Regulaminie (pomiędzy 20 sierpnia 2014 r. a 20 listopada 2014 r.)?
d) Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji wynosi minimalnie 1.500 złotych i maksymalnie 5.000 złotych?
e) Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/i lub dotyczą rozwoju organizacji?

Informacja o wyniku oceny przekazywana jest droga mailową oraz zamieszczana na stronie www.mazowszelokalnie.pl.

2. ocenę merytoryczną, dokonywaną przez dwóch ekspertów na podstawie Karty Oceny Merytorycznej. Oceny wykonywane są niezależnie a z każdej oceny wyciągana jest średnia arytmetyczna będąca końcową oceną wniosku. Oceniane są następujące obszary: 1. Zgodność i trafność 2. Adekwatność 3. Skuteczność 4.

Racjonalność Maksymalna liczba punktów którą można otrzymać wynosi 40, po 10 punktów na każdy z obszarów. Wniosek który uzyska minimum po 4 punkty w każdym obszarze i łącznie nie mniej niż 24 punkty kwalifikuje się do otrzymania mikrodotacji. W przypadku gdy jeden wnioskodawca złoży dwa lub więcej projektów i dwa lub więcej projektów uzyska dofinansowanie, Wnioskodawca podejmuje decyzję, który z projektów zamierza realizować (można realizować wyłącznie jeden projekt w jednym roku). Ocena merytoryczna dokonywana jest maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od zakończenia konkursu. Informacje o ocenie merytorycznej przekazywane są drogą e-mail oraz wywieszane na stronie Internetowej. Karty oceny merytorycznej przesyłane są w terminie 7 dni od zakończenia oceny na adres e-mail.

Szczegółowe zasady Programu określa Regulamin Konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2014, który dostępny jest na stronie www.mazowszelokalnie.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie!