Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura powstało w 2006 roku z inicjatywy samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności z terenu sześciu gmin wiejskich powiatu otwockiego: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna w celu opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyjęta wówczas nazwa grupy „Natura i Kultura” odzwierciedliła cechy obszaru i jego mieszkańców stanowiąc jednocześnie motto działania LGD, harmonijnie łączącej elementy kulturowe oraz zasoby przyrodnicze obszaru. Skuteczne wdrażanie pierwszej opracowanej strategii zaowocowało wieloma zrealizowanymi na obszarze Partnerstwa inwestycjami, zarówno w infrastrukturę lokalną, jak i szeroko pojęte wzmacnianie kapitału społecznego co stanowiło impuls do sięgnięcia po kolejne środki EFRROW, w ramach PROW 2014 – 2020. Od 2016 roku nasze LGD, powiększone o Miasto Józefów, realizuje przedsięwzięcia w ramach nowej strategii – na lata 2016 – 2023.

Na co dzień nasza grupa aktywnie działała na obszarze, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez aktywizowanie ich w ramach wdrażanych inicjatyw. Stowarzyszenie nie tylko wspiera bądź współtworzy wiele ciekawych wydarzeń, które mają miejsce na terenie gmin członkowskich, lecz także samodzielnie inicjuje i organizuje szereg imprez, konkursów oraz szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru. Część z realizowanych w uprzednich latach działań na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych imprez.

Jaka jest Wasza misja?

LGD Natura i Kultura za zasadnicze cele swego istnienia przyjęła mobilizację lokalnej społeczności do udziału w inicjatywach mających na celu rozwój obszaru, realizację działań mających na celu jego rozwój społeczny i gospodarczy, promocję obszaru swego Partnerstwa oraz upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności swojego obszaru. W swych działaniach LGD postanowiło uwzględnić kilka zasadniczych zagadnień: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, rozwój sportu i turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa ekologicznego i edukacji oraz działalności gospodarczej.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Cel Programu  FIO – ML jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli  w życie publiczne jest spójny z ideą funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura, a działania podejmowane w jego ramach stanowią dopełnienie oferty przedsięwzięć podejmowanych dla osiągnięcia przedmiotowego celu.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura organizuje różnorodne inicjatywy mając na celu szeroko pojętą aktywizację mieszkańców, w tym spotkania o charakterze informacyjno – konsultacyjnym, szkolenia, warsztaty, wydarzenia plenerowe i konkursy. Na bieżąco prowadzona jest także kampania informacyjna za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia oraz portalu społecznościowego LGD. Dodatkowo LGD dystrybuuje na obszarze swego Partnerstwa materiały informacyjne na temat swej działalności.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.