Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Organizacja powstała w 2015 roku, celem realizacji działań wynikających z wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014–2020. W latach poprzednich lokalną grupą działania był Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze względu na formę prawną, nie mógł wdrażać strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W funkcjonowanie  Związku jak i nowego stowarzyszenia zaangażowane są różne osoby i podmioty: lokalni liderzy, osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedstawiciele samorządów lokalnych. Nasze codzienne działania kierujemy do różnych grup odbiorców w zależności od rodzaju projektu czy przedsięwzięcia. W naszej Strategii Rozwoju Lokalnego określone zostały cele związane z rozwojem społecznym i gospodarczym obszaru, jednak w bardzo dużym stopniu koncentrujemy się na wzmacnianiu sektora pozarządowego na obszarze naszego działania.

 

 

Jaka jest Wasza misja?

Misją naszej organizacji jest zrównoważony i zróżnicowany rozwój obszaru Kurpiowszczyzny poprzez stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy oraz wzrost aktywności społeczności lokalnych, uwzględniający bogactwo kultury ludowej i walorów przyrodniczych gmin Puszczy Zielonej, korzystnie wpływający na wzrost konkurencyjności obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

1. Animować i wspierać młode organizacje pozarządowe.
2. Rozpowszechniać informacje o programie FIO – Mazowsze Lokalnie.
3. Wzmacniać pozytywny wizerunek LGD 
„Kurpsie Razem” w środowisku lokalnym.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Głównie poprzez pokazanie korzyści wynikających ze wspólnego działania, udział w wyjazdach studyjnych i poznanie dobrych praktyk, wymianę informacji między różnymi podmiotami działającymi na naszym terenie.
Ostatnim przykładem inicjatywy będącej odpowiedzią na potrzebę aktywności lokalnej jest projekt grantowy dotyczący organizacji przez koła gospodyń wiejskich festynów integrujących mieszkańców wsi kurpiowskich. Panie z KGW czują się docenione i zauważone, że mieszkańcy wsi, dla których są adresowane festyny tak licznie się na nich gromadzą i aktywnie biorą udział.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.