Przez młode organizacje rozumieny:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • kluby sportowe i uczelniane kluby sportowe,
 • koła gospodyń
 • inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • posiadają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego,
 • działają nie dłużej niż 30 miesięcy – czyli zostały zarejestrowane (wpisane do właściwego rejestru) nie wcześniej niż na 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie),
 • posiadają budżet roczny nie większy niż 25 tys. złotych – czyli w ostatnim złożonym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników suma przychodów (z działalności statutowej, przychodów finansowych, pozostałych przychodów) jest nie większa niż 25 tys. złotych – lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności.

UWAGA! Młoda organizacja pozarządowa składając wniosek o mikrodotację, musi oświadczyć, że przychody organizacji nie przekroczyły wartości 25 tys. złotych za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Przychody naszej organizacji nie przekroczyły 25 tys. zł za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek przez generator dostępny na stronie:

Młode organizacje mogą składać wnioski w dwóch ścieżkach:

W ramach rozwoju organizacji mogą być realizowane projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji.

„Naszym celem jest wyłonienie młodych organizacji pozarządowych, które – niezależnie od tego czy dopiero uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czy mają już za sobą pierwsze działania – posiadają ciekawe pomysły na swój rozwój i potrzebują finansowego wsparcia na start.”

Mikrodotacja może być przeznaczona przede wszystkim na:
 • zakup sprzętu biurowego
 • zakup sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji
 • adaptację lokalu
 • oprogramowanie komputerowe
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy
 • stworzenie strony internetowej organizacji

Procedura wyboru ofert na rozwój organizacji obejmuje na I etapie ocenę ekspercką fiszek projektowych w postaci skróconego planu rozwoju organizacji. Chcemy zachęcić młode organizacje do planowania swoich działań w dłużej perspektywie czasowej i z wykorzystaniem własnych zasobów, dlatego dofinansujemy organizacje, które:

 • posiadają potencjał niezbędny do rozpoczęcia działalności społecznej i potrafią wykorzystać własne zasoby w realizacji działań;
 • przemyślały sprawę swojego rozwoju w perspektywie jednego roku: wyznaczyły cele, które chcą osiągnąć i dopasowały do tego odpowiednie działania; dostrzegają potencjalne wyzwania/zagrożenia dla rozwoju i mają pomysł na ich przezwyciężenie;
 • wykażą niezbędność dofinansowania dla zaplanowanych działań.
 • Potencjał organizacji (0-4 pkt)

  • Wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do rozpoczęcia działalności społecznej. (0-2 pkt)
  • Wnioskodawca wskazał, w jaki sposób włączy własne zasoby w realizacje planu rozwoju (rozumiane szeroko jako: osoby, finanse, ale i kompetencje, know-how, współpracę partnerską, itd.). (0-2 pkt)
 • Spójności zaproponowanego wstępnego rozwoju (0-6 pkt)

  • Cele są określone jasno i zgodne z profilem organizacji. (0-2 pkt)
  • Działania są adekwatne do zaplanowanych celów. (0-2 pkt)
  • Wnioskodawca dostrzega zagrożenia w rozwoju swojej organizacji i proponuje konkretne/adekwatne rozwiązania. (0-2 pkt)
 • Budżetu (0-4 pkt)

  • Wydatki w projekcie są niezbędne dla przeprowadzenia zaplanowanych działań i osiągnięcia celów. (0-2 pkt)
  • Przedstawione wydatki są uzasadnione cenowo. (0-2 pkt)

Po zakończeniu oceny fiszek zostanie najpierw stworzona lista rankingowa projektów, których miejscem realizacji jest jedna z gmin nieobjętych działaniami ML w latach 2014–2019 (lista tych gmin stanowi załącznik do Regulaminu konkursu). W pierwszej kolejności do drugiego etapu zostaną skierowane projekty z tej listy i będą tam stanowić 25% wszystkich projektów (jeżeli napłynie odpowiednia liczba wniosków z tych gmin). Wszystkie pozostałe projekty trafią na wspólna listę rankingową i o ich przejściu do drugiego etapu konkursu będzie decydowała punktacja.

Zapraszamy do czytania Regulaminu, przeglądania wzorów fiszek i kart oceny