Na jakie cele?

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

–      zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

–      wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

–      mają jasno określony cel,

–      mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,

–      mają rozsądne koszty realizacji- przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców: całych społeczności, członków grup samopomocowych lub młodych organizacji pozarządowych,

–      będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

–      będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Inicjatywy oddolne

 W ramach inicjatyw oddolnych mogą być realizowane projekty w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Inicjatywy oddolne mogą być podejmowana przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych lub realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców. W tym typie działań mieszczą się również przedsięwzięcia wspierające innowacyjne projekty i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans.

 Projekty realizowane jako inicjatywy oddolne mogą być realizowane w następujących obszarach:

1)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)     działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)     działalności charytatywnej;

4)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)     działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6)     ochrony i promocji zdrowia;

7)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)     działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)  wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)  turystyki i krajoznawstwa;

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23)  ratownictwa i ochrony ludności;

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)  promocji i organizacji wolontariatu;

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym powyżej.