Najczęściej zadawane pytania

Grupa nieformalna to grupa (minimum trzech) obywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie może uzyskać na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

Młoda organizacja pozarządowa  to stowarzyszenie, fundacja lub uczniowski klub sportowy, który został wpisany do KRS lub innego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektu w jednej ze ścieżek: inicjatywy oddolne lub rozwój organizacji.

Inicjatywy oddolne: mikrodotacja powinna zostać przeznaczona na realizację celu odnoszącego się do dobra wspólnego lokalnej społeczności, np. w sferze lokalnej integracji, edukacji, kultury, działalności charytatywnej, organizacji wolontariatu itp. Działanie powinno mieścić się w co najmniej jednej ze sfer działalności pożytku publicznego zgodnie art. 4 z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozwój organizacji: młoda organizacja pozarządowa (fundacja,  stowarzyszenie rejestrowe, uczniowski klub sportowy) może przeznaczyć dofinansowanie na rozwój organizacji, w tym na przykład na zakup sprzętu biurowego, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju .

Wsparcie grup samopomocowych: grupa samopomocowa może przeznaczyć środki z dotacji na działania, których celem jest lepsze i skuteczniejsze pomaganie członkom grupy.

 

Nie określiliśmy minimalnego okresu trwania projektu. Projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2017 r. w ramach ścieżek inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych oraz rozwoju organizacji powinny być zrealizowane w okresie od 15 maja do 31 października 2017 r.

Nie ma limitu wniosków składanych od jednego wnioskodawcy. Natomiast jeden realizator będzie mógł otrzymać tylko jedną dotację w ramach FIO Mazowsze Lokalnie w ciągu roku kalendarzowego.

Tak.

Tak, kluby soportowe wpisane do ewidencji starosty mogą ubiegać się o mikrodotację, o ile spełniają warunki określone dla młodych organizacji pozarządowych (posiadają osobowość prawną, w momencie aplikowania o środki mają nie więcej niż 30 miesięcy, a ich budżet za ubiegły rok nie przekracza 25 tys.)

klub sportowy, podmioty uprawnione

Dopuszczalna górna liczba wniosków nie jest ograniczona, ale radzimy kierować się rozsądkiem w sytuacji, gdy jedna organizacja będzie wspierała dużą liczbę grup nieformalnych – istnieje wtedy niebezpieczeństwo, że nie podoła ona kwestiom formalno-finansowym.

Wnioskodawca, który składa wniosek we własnym imieniu (organizacja pozarządowa) może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie tylko jednej inicjatywy najwyżej ocenionej w konkursie. W sytuacji, gdy w imieniu grupy/grup nieformalnych o dotację ubiega się instytucja udzielająca im osobowości prawnej (czyli składa np. 3 wnioski, po jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup nieformalnych), może ona dotrzymać grant na realizację swojego własnego projektu, a ponadto dotacje na przeprowadzenie wszystkich inicjatyw zgłoszonych w imieniu grup nieformalnych, które decyzją komisji uzyskają dofinansowanie.  Ważne jest, aby grupy realizujące projekty były różne.

NIE, aby organizacja mogła ubiegać się o dotację musi łącznie spełnić dwa warunki:

1. posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego

2. zaplanować inicjatywę na terenie co najmniej jednej gminy województwa mazowieckiego.

TAK. Grantobiorcy FIO – Mazowsze Lokalnie mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów rządowych,  pod warunkiem że środków otrzymanych na jego realizację nie wykażą jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do FIO – Mazowsze Lokalnie oraz unikną podwójnego finansowania wydatków.

TAK, pod warunkiem, że te działania sportowe są częścią projektu, który ma na celu aktywizację społeczności i ma szansę przyczynić się długotrwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawodników) nie leżą w obszarze zainteresowania FIO – Mazowsze Lokalnie, gdyż nie aktywizuje społeczności lokalnej.

Koszty administracyjne (pośrednie) mogą wynosić maksymalnie 10% całej mikrodotacji. Koszty pośrednie są dopuszczalne wyłącznie w ścieżce „inicjatywy oddolne”, dodatkowe ograniczenia występują też w przypadku grup nieformalnych i opiekunów – prosimy o uważne zapoznanie się z Poradnikiem.

Tak, w czasie realizacji projektów grantobiorcy są zobowiązani pozyskać i zaangażować dodatkowy wkład własny w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy (organizacje pozarządowe mogą włączyć także wkład finansowy). Nie ma minimalnego limitu wkładu własnego – ale jest to element podlegający ocenie.

Jest to wkład w postaci pieniędzy, ulokowanych w kasie lub na koncie organizacji i przez nią rozliczany. np. jeżeli samorząd przekaże organizacji 1.000 zł na wkład własny do projektu, to pieniądze te muszą trafić na konto organizacji lub do jej kasy. Gdy organizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zostać wystawione na organizację.

Wkład niefinansowy powinien zostać pozyskany przez grantobiorcę (nie może w jego skład wchodzić dotychczasowa własność organizacji) i polega na tym, że grantobiorca otrzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pociąga za sobą konieczności zapłaty. Wartość wkładu własnego niefinansowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu usługowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku wkładu rzeczowego). Dobra, zgromadzone jako wkład własny niefinansowy, mogą być wykorzystywane tylko do realizacji projektu, aż do jego zakończenia. Są 3 rodzaje wkładu własnego niefinansowego: rzeczowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariuszy.

Wkład rzeczowy stanowią towary, wyposażenie i środki trwałe nie należące do organizacji, które zostaną przekazane przez firmy, instytucje lub osoby fizyczne na rzecz realizowanego projektu.

Mogą to być np. produkty spożywcze, materiały biurowe, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, stroje, rekwizyty, itp.

Jako wkładu rzeczowego nie można traktować: majątku organizacji, towarów przekazanych organizacji na rzecz innego projektu przez nią realizowanego.

Towary przekazane organizacji jako wkład rzeczowy muszą przejść na jej własność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartość wkładu rzeczowego wykazana w sprawozdaniu końcowym powinna być zgodna z jego wartością rynkową oraz udokumentowana jedną z niżej wymienionych form:

– fakturą/rachunkiem wystawionym organizacji przez firmę lub instytucję (forma zapłaty: darowizna),

– oświadczeniem darczyńcy o przekazaniu darowizny na rzecz organizacji lub umową darowizny (od osób fizycznych),

– porozumieniem (pomiędzy grantobiorcą a darczyńcą, np. rolnikiem).

Wkład własny usługowy to sługi świadczone przez firmy lub instytucje, wykonywane nieodpłatnie na rzecz realizowanego projektu.

Za wkład usługowy można uznać np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi szkoleniowe wykonywane przez specjalistyczną firmę bądź organizację pozarządową, usługi cateringowe, tłumaczenia wykonywane przez biuro tłumaczeń, użyczenie sali w miejscowej szkole, itp.

Wkład usługowy powinien być rozliczany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma zapłaty – darowizna)i być zgodny z rynkową wartością usługi.

Wkład własny w postaci pracy wolontariuszy to zaangażowanie osób, które nie pobierają wynagrodzenia, za pracę przy projekcie.

Praca wolontariuszy powinna być wyceniona na podstawie szacowanej stawki godzinowej lub dziennej i odzwierciedlać realne stawki rynkowe.

Wkład rzeczowy wyceniony jest na podstawie wartości rynkowej i/lub na podstawie umowy, faktury lub rachunku.

Wkład usługowy wyceniony jest na podstawie umowy lub rachunku/faktury wystawionych przez firmę lub instytucję.

Wkład w postaci pracy wolontariuszy powinien być wyceniony na podstawie stawek obowiązujących na rynku, w zależności od kwalifikacji wolontariusza oraz zakresu jego działania. Np. jeżeli profesor mieszkający w okolicy przeprowadzi zajęcia dla mieszkańców danego miasteczka jego stawka godzinowa/dzienna powinna być wyceniona zgodnie z realnymi stawkami obowiązującymi na rynku i będzie na pewno wyceniona wyżej niż praca lokalnej młodzieży, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci z miejscowego przedszkola.

Powinno to zostać wyliczone na podstawie ewidencji czasu pracy, przedstawionej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisko, zakres prac (ogólnie), wykonane czynności na rzecz realizacji projektu, data, stawka godzinowa/dzienna, liczba godzin/dni, łączna wartość wykonanej przez wolontariusza pracy (stawka godzinowa/dzienna x ilość godzin/dni).

Na etapie wypełniania wniosku wkład niefinansowy powinien być wyliczony orientacyjnie (ile organizacja planuje pozyskać wkładu z poszczególnych form wkładu niefinansowego), natomiast w sprawozdaniu końcowym powinna posługiwać się konkretnymi sumami w poszczególnych kategoriach.

Wkład dodatkowy należy zebrać i zaangażować w trakcie realizowania projektu. Na etapie składania wniosku należy przedstawić plan pozyskania tego wkładu.

Tak, ale tylko część tych kosztów odpowiadającą procentowi udziału projektu w poniesionych ogólnych kosztach stałych. Np. jeżeli organizacja ma 2 projekty i działalność statutową oraz otrzyma dofinansowanie w Konkursie Grantowym FIO Mazowsze Lokalnie i wszystkie te projekty w równy sposób eksploatują placówkę organizacji, to koszty stałe (takie jak czynsz, itp.) powinny zostać podzielone na 4 równe części i jedną z tych części można uznać za wkład niefinansowy – wkład usługowy.

Koszty telefonu można uznać za wkład niefinansowy usługowy na podstawie bilingu z wykazanymi połączeń telefonicznych wykonanych w ramach projektu.

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę trójstronną z Operatorem (Fundacją Fundusz Współpracy), bierze na siebie odpowiedzialność za rozliczenie finansowe projektu. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej i księgowej. Organizacja wspierająca nie powinna koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację. Realizowane w ramach projektu działania muszą być zgodne z działalnością statutową organizacji wspierającej.

Mikrodotacja przekazywana jest w całości po podpisaniu umowy na konto bankowe organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną. W przypadku, gdy grupa złożyła samodzielnie projekt, środki w formie zaliczki przekazywane sa na konto osoby wskazanej w umowie.

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji, jednak musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Ponadto organizacja jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla projektu.mikrodotacja, finansowanie, wypłata środków, konto bankowe

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym, powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

W ramach kosztów administracyjnych można rozliczyć to, co jest związane z zarządzaniem projektem np. telefon, internet, opłaty pocztowe, zatrudnienie księgowego i koordynatora.

Tak, ale tylko w ścieżce „inicjatywy oddolne”. Należy przy tym pamiętać, że:

1) łączne koszty administracyjne projektu (tzw. koszty pośrednie) nie mogą  przekroczyć 10% wartości dofinansowania,

2) jeżeli grupa nieformalna składa wniosek razem z organizacją wspierającą, to członkowie organów statutowych/pracownicy organizacji wspierającej nie mogą pobierać wynagrodzenia za koordynację projektu (Regulamin FIO-ML).

Tak, jednak zakup sprzętu musi być uzasadniony treścią projektu i niezbędny do realizacji planowanych działań. Wartość jednostkowa zakupionej rzeczy nie może przekroczyć kwoty 3500 złotych brutto (lub innej wartości przyjętej dla określenia środka jako trwałego według wewnętrznej polityki rachunkowości) a w przypadku grup nieformalnych występujących do Operatora samodzielnie zakupy nie mogą przekroczyć kwoty 800 zł. W przypadku grup nieformalnych zakupione wyposażenie lub sprzęt staje się własnością organizacji wpierającej lub operatora i może być użyczany grupie na podstawie umowy użyczenia. W sytuacji, gdy grupa nieformalna się sformalizuje, organizacja wpierająca lub operator przekaże jej zakupione wyposażenie lub sprzęt na własność.

Należy podkreślić, że zakupiony sprzęt lub wyposażenie nie może być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej (sprzęt może służyć tylko i wyłącznie działalności statutowej organizacji)!!!

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Tak, ale pod warunkiem, że w zawartej umowie cywilno-prawnej z pracownikiem znajdzie się zapis określający zasady i sposób jego podróży służbowych.

Tak, jeśli nadal spełnia kryteria zawarte w regulaminie:

1. Organizacja nie może działać dłużej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;
2. Roczny budżet organizacji za rok poprzedni nie może przekroczyć 25 000 złotych.

Sprawozdanie należy złożyć do 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu.

Nie, taka organizacja może aplikować do konkursu wyłącznie jako organizacja wspierająca grupę nieformalną lub samopomocową.

Tak.

Dofinansowanie w ramach rozwoju organizacji powinno być nakierowane na rozwój organizacji  pozarządowej, a nie na realizację zadań gminy. Przykłady takich działań opisane są w Poradniku dla Wnioskodawcy.

Nie, jeden realizator może otrzymać wyłącznie jedną mikrodotację bez względu na rodzaj działania.  Jeżeli organizacja pozarządowa złoży dwa wnioski: na rozwój organizacji i na inicjatywę oddolną i oba te wnioski otrzymają wysoką punktację, wówczas do organizacji należy wybór, które działanie będzie dofinansowane.

Nie ma w FAQ?

Skontaktuj się  nami – postaramy się pomóc.