Kto może otrzymać mikrodotację:

Młode organizacje pozarządowe:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • spółdzielnie socjalne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • posiadają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego
  • działają nie dłużej niż 60 miesięcy – czyli zostały zarejestrowane (wpisane do właściwego rejestru) nie wcześniej niż na 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie
  • posiadają budżet roczny nie większy niż 30 tys. PLN – czyli w ostatnim złożonym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników suma przychodów (z działalności statutowej, przychodów finansowych, pozostałych przychodów) jest nie większa niż 30 000 PLN lub też nie  miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności.

Obywatelskie grupy nieformalne – to grupa osób składająca się z minimum trzech osób fizycznych chcących wspólnie realizować dane przedsięwzięcie.

Grupa nieformalna może być utworzona zarówno na potrzeby realizacji projektu, jak i funkcjonować przed projektem. Kluczowym elementem „wiążącym” osoby tworzące grupę nieformalną jest cel, który sobie stawiają lub też działania, wokół których koncentruje się ich działalność. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji Inicjatywy oddolnej mieszczącej się w każdej ze sfer działalności pożytku publicznego

W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę mikrodotacji muszą być pełnoletnie, co oznacza, że w grupie muszą być minimum 3 osoby pełnoletnie i to one będą podpisywały umowę.

Samopomocowe grupy nieformalne czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie, a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy samopomocowe od innych form zaangażowania obywatelskiego (obywatelskich grup nieformalnych realizujących inicjatywy oddolne). Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie. Samopomocowe grupy nieformalne mogą wziąć złożyć wniosek w ścieżce Wsparcie grup samopomocowych.

O ile to możliwe, zachęcamy obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową i składania wniosku z opiekunem. Opiekunem może być każda organizacja pozarządowa, także pełniąca funkcję Ambasadora projektu. W sytuacji, gdy grupa nieformalna nie znalazła podmiotu chcącego przyjąć funkcji „opiekuna”, grupa taka (jako Wnioskodawca) może złożyć wniosek samodzielnie, a funkcję Opiekuna będzie pełnił wówczas Operator projektu.