Zostań Ambasadorem “Mazowsze Lokalnie”

Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie”, który od 2014 roku wspiera lokalne inicjatywy obywatelskie i młode organizacje pozarządowe, poszukują partnerów do roli Ambasadorów. Do współpracy zaproszone są organizacje i instytucje, które mają doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, spotkań oraz doradztwa indywidualnego i grupowego z terenu województwa mazowieckiego. Zgłoszenia do 25 lutego 2020 roku na www.mazowszelokalnie.pl

„Mazowsze Lokalnie” to program grantowy, wspierający działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Realizowany w ramach programu konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W lach 2014–2019, dzięki programowi „Mazowsze Lokalnie, do mieszkańców całego województwa trafiło blisko 770 dotacji o łącznej wartości ponad 3,2 ml zł. W działaniach oferowanych i organizowanych przez realizatorów dofinansowanych projektów udział wzięło ponad 200 tys. osób.

Celem „Mazowsze Lokalnie” jest, aby dofinansowane projekty w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej, a także do rozwoju samych organizacji. Kluczowym czynnikiem przybliżającym do sukcesu jest współdziałanie różnych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego. Od samego początku pomagają w tym lokalne organizacje pełniące funkcję Ambasadorów programu. W ich gronie znajdą się osoby i instytucje, które z uwagi na doświadczenie, wiedzę, kompetencje, ale także silne umocowanie w lokalnych społecznościach i autorytet są w stanie nie tylko animować i zachęcać do udziału w konkursie, ale także wezmą czynny udział w kształtowaniu programu.

Ambicją operatorów „Mazowsze Lokalnie” jest, aby wszystkie powiaty objęte były wsparciem Ambasadora programu, w związku z tym zapraszają do współpracy organizacje, których zadaniem jest przede wszystkim:

  • aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
  • funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi wnioskodawcami),
  • czynny udział w zarządzaniu programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym „Mazowsze Lokalnie”) i wpływ na kształt konkursu,
  • ocena merytoryczna wniosków,
  • udział w ewaluacji programu.

Każdy Ambasador „Mazowsze Lokalnie” zostanie wyposażony w pakiet materiałów informacyjnych, w tym materiały szkoleniowe, plakaty i ulotki. Na stronie internetowej programu funkcjonuje specjalna zakładka z listą, mapką i danymi kontaktowymi wszystkich Ambasadorów oraz zasięgiem ich działania. Co do zasady funkcja Ambasadora ML jest funkcją społeczną. Operatorzy będą jedynie finansować poszczególne elementy działań Ambasadorów związane bezpośrednio z wypełnianymi funkcjami (np. koszty spotkań, wynagrodzenia za ocenę wniosków itp.). Szczegóły zostaną określone w umowie ramowej między Operatorem a Ambasadorem.

Zainteresowane współpracą organizacje prosimy o wypełnienie

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

do dnia 25 lutego 2020 roku. Dzień później wybrane organizacje zostaną poinformowane o decyzji, a 27 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla całej sieci Ambasadorów.

Program „Mazowsze Lokalnie” dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020.