zaDziałajmy

Numer projektu:

3723/RO/2019

Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” to przestrzeń współpracy osób, którym zależy na turystycznym rozwoju Podlasia Nadbużańskiego.Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele branży turystycznej – właściciele hoteli, pensjonatów, miejsc i atrakcji turystycznych i agroturystycznych, producenci lokalni oraz przedstawiciele samorządów, lokalni liderzy i pasjonaci Podlasia Nadbużańskiego (obecnie organizacja liczy ok. 70 członków). Naszą misją jest zrównoważony, profesjonalny i nowoczesny rozwój turystyki oparty na współpracy między sektorem samorządowym, gospodarczym i pozarządowym. Zarząd stowarzyszenia stanowią osoby reprezentujące różne sektory (gospodarczy, samorządowy, pozarządowy) mieszkające w różnych częściach Podlasia Nadbużańskiego. Główne obszary działania stowarzyszenia to: kreowanie i upowszechnianie wizerunku terenu obejmującego LOT nad Bugiem, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą; stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej z władzami lokalnymi; integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym terenu obejmującego LOT nad Bugiem; zwiększanie liczby turystów odwiedzających teren obejmujący LOT nad Bugiem; wzrost wpływów z turystyki; poprawa infrastruktury turystycznej na terenie obejmującym LOT nad Bugiem; stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”; inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z lokalnymi grupami formalnymi i nieformalnymi zajmującymi się turystyką; inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; koordynacja działań promocyjnych podejmowanych na terenie obejmującym LOT nad Bugiem; wdrażanie strategii rozwoju turystyki i ochrona bioróżnorodności na obszarze obejmującym LOT nad Bugiem; promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze obejmującym LOT nad Bugiem; podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu; działalność oświatowa, szkoleniowa i edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy o turystyce i w zakresie nauk o środowisku; współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych. W chwili obecnej źródłem finansowania naszych działań są składki członkowskie, zasób zaś w głównej mierze stanowi nieodpłatna praca zarządu oraz członków stowarzyszenia. Dodatkowym zasobem jest lokal, który jeden z członków (gm. Sarnaki) udostępnia na potrzeby działania stowarzyszenia.