Nazwa projektu: Łęgonicka riwiera

Numer projektu: 2489/GN_NGO/2017

W ramach naszego projektu planujemy przygotować bezpieczne , przyjazne środowisku, miejsce do spędzania wolnego czasu i integracji z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości Łęgonice, gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz turystów odwiedzających nasze tereny. Ponadto planujemy zorganizowanie imprezy integracyjnej dla małych i dużych pn.: Powitanie wakacji w Łęgonicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Nasz projekt zakłada aktywizację i integrację dzieci i rodziców wokół oferty rekreacyjno-sportowej. Projekt polega na organizacji czasu wolnego od nauki szkolnej, rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży naszej gminy, poprzez aktywizację sportową. Działania operacyjne, niezbędne do realizacji powyższych planów to m. in.: utwardzenie dojazdu do rzeki Pilicy oraz utworzenie plaży wzdłuż linii brzegowej Pilicy obejmującej obszar 10 arów – (zostaną wykonane prace specjalistycznym sprzętem – koparką przez operatora z uprawnieniami obejmujące swym zakresem wyrównanie plaży, wyrównanie linii brzegowej nadbrzeża), przygotowanie mini boiska do siatkówki plażowej, wyposażone w siatkę ze wspornikami, oraz 4 ławki, 2 kosze na odpady/śmieci na terenie plaży. Projekt nasz jest innowatorski w skali regionu i wyróżnia się zaproponowana formułą, ponadto jest ważny dla mieszkańców wsi oraz społeczności lokalnej. Jak dotychczas żadna z organizacji samorządowych, społecznych, czy też prywatni przedsiębiorcy nie wystąpili z inicjatywą zagospodarowania terenu i wykorzystania walorów środowiska naturalnego jakim jest rzeka Pilica do zorganizowania miejsca jedynego w swoim rodzaju, służącemu szeroko pojętej integracji społeczności lokalnych, zaciśnienia więzi rodzinnych, wpływających pozytywnie na młode pokolenie i kształtujące postawy obywatelskie . Plaża przyczyni się wspólnego spędzania wolego czasu na łonie natury całych rodzin z małymi dziećmi. Ponadto przyczyni się do zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców wsi, ale wpłynie również pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym. Społeczność lokalna zadeklarowała, że na poczet naszego przedsięwzięcia w czynie społecznym dokona uporządkowania terenu z przeznaczeniem na plażę ogólnodostępną dla wszystkich. Chęć pracy zgłosiła młodzież – 10 osób, osoby starsze – seniorzy – 5 osób. Zaplanowane działania odzwierciedlają zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. Potrzebę zagospodarowania tego terenu nad sama rzeką zgłosili mieszkańcy wsi podczas zebrania sołeckiego. Projekt przyczynia się do aktywizacji społeczności lokalnej wokół działań o charakterze dobra wspólnego i jest ważny dla całej społeczności lokalnej. Dodatkowo planuje się po zakończeniu roku szkolnego, zorganizowanie pikniku pn. „powitanie wakacji w Łęgonicach” w początkowych dniach lipca br. Współorganizatorami wydarzenia będzie organizacja wspierająca Stowarzyszenia Aktywni dla Nowego Miasta nad Pilicą – dostarczy balony, słodycze, owoce dla dzieci, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – zorganizuje animacje podczas wydarzenia, gry, zabawy i animacje na świeżym powietrzu dla najmłodszych. Ponadto jako swój udział/wkład w realizację projektu Gmina zadeklarowała pomoc w utwardzeniu dojazdu do rzeki oraz zabezpieczenie sprzętu specjalistycznego do prac gruntowych-koparki. Społeczność lokalna – odpowiedzialna będzie za prace porządkowe przed i po wydarzeniu w ramach wolontariatu. Zakład Usług Komunalnych odpowiedzialny będzie za wywóz śmieci po wydarzeniu. Policja będzie monitorowała teren w czasie wydarzenia – odbędą się patrole i kontrole stanu trzeźwości kierowców, co wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa przebiegu wydarzenia. Jeden z członków grupy nieformalnej ( posiadający stosowne uprawnienia branżowe) zadeklarował , że w ramach wolontariatu przygotuje/zaprojektuje projekt przyłącza ujęcia wody oraz udostępni nieodpłatnie podczas ww. wydarzenia 4 kajaki. Ponadto planuje się podczas wydarzenia przeprowadzenie pokazów/instruktażu udzielania pierwszej pomocy medycznej – pokaz/instruktaż poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny ze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, który obejmie opieką wydarzenie podczas korzystania z plaży i udostępnionych kajaków.